Викладачі та співробітники

Павлов Олександр Іванович - завідувач кафедри

Павлов Олександр Іванович

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор
Павлов О.І. - завідувач кафедри

Очолює кафедру економіки промисловості з 2011 року.

Відомий економіст-аграрник, один із засновників та активних послідовників практичної реалізації фундаментального наукового напряму, пов’язаного із сільським розвитком в Україні.

Захистив докторську дисертацію на тему «Управління соціально-економічним розвитком сільських територій України».

За короткий період часу на кафедрі при його безпосередній участі підготовлено та захищено чотири кандидатські та три докторські дисертації, готуються до захисту ще дві кандидатські роботи.

Є науковим консультантом докторанта та керівником аспірантів.

Навчальні дисципліни: «Вступ до фаху» (спеціальність 051 – економіка), «Теорія фірми», «Глобальна економіка», «Державне та регіональне управління»,  «Планування розвитку територій».

Коло наукових інтересів: Розвиток сільських територій: еколого-соціо-економічний, функціональний та політико-управлінський аспекти; сільський розвиток, політика сільського розвитку; сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України.

Публікації: Є автором понад 200 наукових публікацій, серед них 6 навчальних посібників, два з яких – з грифом МОН, чотири індивідуальні монографії та декілька – у співавторстві.

Наразі ведеться підготовка ще однієї монографії з проблем сільського розвитку.
Крім того написав низку наукових праць і навчально-методичних розробок з історії, філософії, політології, соціології, етнології, державного управління та права.

Інша діяльність:

 • Член Ради факультету ЕБіК.
 • Член редакційної колегії:
  – Міжнародного наукового журналу «Устойчиво развитие», Республіка Болгарія;
  – журналу «Економіка харчової промисловості»;
  – журналу «Економічна продовольча безпека держави».
 • Член Вченої ради Д 41.088.04 Одеської національної академії харчових технологій
Дідух Сергій Мирославович

Дідух Сергій Мирославович

к.е.н., доцент кафедри економіки промисловості

Дідух С.М.

З 2006 року працює на кафедрі економіки промисловості ОНАХТ.

У 2010 році закінчив аспірантуру.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування і оцінка інвестиційного потенціалу підприємств плодоовочевої консервної промисловості України».

Навчальні дисципліни: «Реальні інвестиції», «Інформаційні системи та технології на підприємстві», «АРМ економіста», «Економетрія», «Моделювання економічних процесів», «Економіка підприємства», «Оптимізаційні моделі та методи»

Коло наукових інтересів: Особливості інвестиційних процесів у сучасних умовах; вплив політичних та макроекономічних чинників на інвестиційну активність підприємств.

Публікації: Опубліковано 24 наукові роботи. Основні з них наступні.

Публікації

Участь у монографіях:

 1. Формування та оцінка інвестиційного потенціалу підприємств консервної промисловості України / Дідух С.М. // Кучеренко В.Р., Захарченко О.В. [та ін..]. Трансформаційні форми суспільного виробництва в Україні. Частина 1. Гіпотези розвитку трансформаційних форм суспільного виробництва. Монографія – Одеса: КП «Одеська міська друкарня», 2011. – С. 98-119.
 2. Стратегічні аспекти розвитку інвестиційного потенціалу плодоовочевих консервних підприємств / Дідух С.М. // Павлов О.І. [та ін..]. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів Монографія – Одеса: ОНАХТ, 2012. – С. 712-723.

У наукових фахових виданнях:

 1. Дідух С.М. Теоретико-методологічні основи інвестиційного потенціалу підприємства [Текст] / С.М. Дідух // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 237: В 6 т. – Т. V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 1244-1252.
 2. Дідух С.М. Научные основы исследования инвестиционного потенциала предприятия [Текст] / С.М. Дідух // Економіка і регіон: Наук. вісник ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – Полтава: ПНТУ, 2008. Вип. 2(17). – С.174-176.
 3. Дідух С.М. Інвестиційний потенціал підприємств харчової промисловості в умовах кризи світової економіки [Текст] / С.М. Дідух // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 244: В 5 т. – Т. ІV. – Дн.: ДНУ, 2008. – С. 950-955.
 4. Дідух С.М. Оцінка та реалізація інвестиційного потенціалу підприємств – досвід фондів прямого інвестування [Текст] / С.М. Дідух // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 254: В 6 т. – Т. ІІІ. – Дн.: ДНУ, 2009. – С. 781-787.
 5. Дідух С.М. Принципи побудови системи оцінки інвестиційного потенціалу підприємств [Електронний ресурс] / С.М. Дідух // Ефективна економіка. – 2009. – № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 6. Дідух С.М. Динаміка формування, накопичення та реалізації інвестиційного потенціалу [Електронний ресурс] / С.М. Дідух // Проблеми системного підходу в економіці. – 2009. – № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html
 7. Дідух С.М. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств елеваторної промисловості України [Текст] / С.М. Дідух // Економіка харчової промисловості. – 2011. – №2 (10). – С. 43-47.
 8. Дідух С.М. Зарубіжний досвід та перспективи розвитку плодоовочевих консервних підприємств України / С.М. Дідух //Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2012. – Вип. 81. – Ч. 2: Економіка. – С. 183-191.
Крупіна Світлана Валеріївна

Крупіна Світлана Валеріївна

к.е.н., доцент кафедри економіки промисловості

Крупіна С.В,

З 2002 року працює в ОНАХТ.

У 2011 році отримала наукове звання доцент кафедри економіки промисловості ОНАХТ.

Має науковий ступінь Ph.D. (Doctor of Philosophy).

Навчальні дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка торгівлі»

Коло наукових інтересів: Інноваційна економіка, інтелектуальна власність, конкурентоспроможність.

Публікації: Автор 40 опублікованих робіт, з них: 1 посібник (у співавторстві), 5 монографій (у співавторстві), 18 статей.

Приймала участь у роботі вітчизняних та міжнародних конференцій (7 тез доповідей).

Кулаковська Тетяна Анатоліївна

Кулаковська Тетяна Анатоліївна

к.е.н., доцент кафедри економіки промисловості

Кулаковська Т.А.

З 1997 року працює на кафедрі економіки промисловості.

У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук, у 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки промисловості. Працює над написанням докторської дисертації.

Має науковий ступінь Ph.D. (Doctor of Philosophy).

Керує науково-дослідною роботою студентів.

Навчальні дисципліни: «Економіка підприємства», «Основи прогнозування», «Економіка і організація інноваційної діяльності».

Коло наукових інтересів: Механізм циклічного розвитку економічної системи, моделювання та прогнозування економічних процесів, механізм функціонування та розвитку фінансового ринку.

Публікації: Є співавтором навчального посібника «Методи проведення спеціальних економічних розрахунків», монографій «Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів», «Трансформаційні форми суспільного виробництва в Україні», «Проблеми та напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу аграрних підприємств України» та має більше 80 наукових та методичних друкованих робіт. Підготовлено навчальний посібник «Економіка підприємства (практикум)».

Лобоцька Людмила Леонідівна

Лобоцька Людмила Леонідівна

к.т.н., доцент кафедри економіки промисловості

Лобоцька Л.Л.

Закінчила Одеський політехнічний інститут, спеціальність: автоматика   і телемеханіка.

 З 1965 року працює в ОНАХТ.

Захистила в 1984 р. кандидатську дисертацію на тему «Оптимальне управління сировинними  потоками і процесом формування сортів борошна на борошномельних заводах»

Має грамоти ректора ОНАХТ.

Навчальні дисципліни: «Економетрія», «Моделювання економічних процесів», «Інформаційні системи і технології на підприємствах», «Фондовий ринок», «Економіко-математичні методи і моделі», «Оптимізаційні методі і моделі», «Моделі та методи в аналізі та аудиті», «Управлінські інформаційні системи»

Коло наукових інтересів: Моделювання економічних процесів.

Публікації: Має друковані праці: навчальний посібник «Основи автоматизації проектування харчових виробництв», 2 наукові брошури, понад 50 статей, понад 100 методичних праць.

Магденко Світлана Олександрівна

Магденко Світлана Олександрівна

ст. викладач кафедри економіки промисловості

Магденко С.О.

В 1996 році закінчила Одеську державну академію харчових технологій за спеціальністю «Економіка підприємства».

З 2005 по 2011 рік та з 2014 року по теперішній час працює на кафедрі

Навчальні дисципліни: Практичні заняття з дисциплін «Економіка підприємства», «Основи економічної безпеки», «Економічна кон’юнктура»

Коло наукових інтересів: Дослідження складових організаційно-економічного рівня підприємств та його вимір

Публікації: Має 8 публікацій в спеціалізованих журналах

Приймала участь у роботі вітчизняних та міжнародних конференцій (8 друкованих тез доповідей)

Участь у монографії:
Трансформаційні форми суспільного виробництва в Україні. – Одеса: КП ОМД,  2011.

Інша діяльність:

Працювала:

 • головним державним податковим ревізор-інспектором відділу документальних перевірок управління оподаткування фізичних осіб ДПІ,
 • начальником відділу моніторингу забезпечення надходжень до бюджету та експрес-діагностики координаційно-моніторингового управління ДПІ,
 • економістом ПП Фірма «ГАРМАШ»
Ощепков Олександр Петрович

Ощепков Олександр Петрович

к.е.н., доцент кафедри економіки промисловості

Ощепков О. П.

Закінчив Одеський технологічний інститут харчових технологій ім. М.В. Ломоносова, за спеціальністю «Економіка та організація підприємства».

З 1976 року працює в ОНАХТ.

Захистив в 1983 р. кандидатську дисертацію на тему «Стимулювання праці в сучасних умовах господарювання»

Має грамоти ректора ОНАХТ.

Навчальні дисципліни: «Статистика», «Інтелектуальний капітал».

Коло наукових інтересів: Ефективність використання та відтворення елементів процесу виробництва.

Публікації: Має друковані праці, понад 30 статей, має розділи у монографіях.

Самофатова Вікторія Анатоліївна

Самофатова Вікторія Анатоліївна

д.е.н., доцент кафедри економіки промисловості
Самофатова В.А.

У 1997 р. закінчила Одеську державну академію холоду, спеціальність – «Теплофізика».

У 2002 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю «Економіка промисловості».

З 2002 р. працює на кафедрі економіки промисловості ОНАХТ. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічний механізм управління інвестиціями у плодоовочевій консервній галузі України» під науковим керівництвом д.е.н., проф. Осипова П.В.

У 2009 р. отримала наукову ступінь Ph.D. (Doctor of Philosophy).

У 2010 р. присвоєне наукове звання доцента кафедри економіки промисловості.

Протягом 2016-2018рр. навчалась у докторантурі ОНАХТ за спеціальністю 051 "Економіка"

05.10.2018р. захистила докторську дисертацію на тему: «Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону» за наукового консультування д.е.н., проф. Павлова О.І.

Має грамоти ОНАХТ.

Навчальні дисципліни: «Методологія наукових досліджень і методика викладання економічних дисциплін», «Реінжиніринг», «Економічна географія», «Економіка і організація виробництва».

Здійснює консультування випускними роботами бакалаврів і управління кваліфікаційними роботами магістрів.

Консультує студентів-технологів з приводу розробки економічних частин дипломних проектів спеціальності: «Харчові технології», освітніх програм «Технології переробки риби та морепродуктів» та «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв».

Коло наукових інтересів: Управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону, сучасні методи управління підприємствами на засадах процесного підходу, інноваційні технології викладання і т. ін.

Публікації: Автор більш ніж 115 опублікованих наукових робіт і 35 науково-методичних робіт.

Публікації

Є автором одноосібної монографії:

 1. Самофатова В. А. Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону: теорія, методологія, управління. – Одеса: Астропринт, 2018 – 312 с.

Також співавтором монографій:

 1. Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика / авт. кол. О. І. Павлов, Т. А. Кулаковська, В. А. Самофатова [та ін.]; за ред. О. І. Павлова – Одеса: Астропринт, 2016 – 172 с.
 2. Transformations in contemporary society: social, economic and humanitarian aspects. Edited by Tadeusz Pokusa / Трансформації в сучасному суспільстві: соціальні, економічні та гуманітарні аспекти. Monograph/ Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017 – 348 с.
 3. Самофатова В. А. Реалізація принципів сталого розвитку у агропродовольчій сфері регіону / Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017 р: колективна монографія / Аверіхіна Т. В., Адамець Т. П., Андерсон Н. В., Самофатова В. А. [та ін.]; НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України, Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є. В. – Київ, 2017. – 546 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.wixstatic.com/ugd/b93fb2_d2b1db785ee7471f9fe65b0cad264f1e.pdf.
 4. Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels / Інновації у розвитку соціально-економічних систем: мікроекономічний, макроекономічний та мезоекономічний рівні. Collective monograph edited by J. Žukovskis, K. Shaposhnykov. Izdevniecība “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія), 2016. – 343 с. Vol. 3., pp. 60-75
 5. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери в умовах глобалізаційних викликів / авт. кол. О. І. Павлов, В. А. Самофатова [та ін.]; за ред. О. І. Павлова – Одеса: Астропринт, 2012 – 759 с. 
 6. Трансформаційні форми суспільного виробництва в Україні / авт. кол. В. Р. Кучеренко, В. А. Самофатова [та ін.]; за ред. В. Р. Кучеренка. – Одеса: КП Одеська міська друкарня, 2011 – 152 с.

Інша діяльність: є науковим керівником теми: «Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону» (номер державної реєстрації 0116U005701), 2016-2018 рр.

Фрум Ольга Леонідівна

Фрум Ольга Леонідівна

к.е.н., ст. викладач кафедри економіки промисловості

Фрум О.Л.

В 2006 році отримала диплом магістра на кафедрі економіки промисловості.

На кафедрі працює з 2011 року.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Діагностика кризового стану підприємства у системі стратегічного управління» (на прикладі виноробної галузі).

Навчальні дисципліни: «Проектний аналіз»

Коло наукових інтересів: Економічні аспекти застосування інструментарію стратегічного управління на підприємствах харчової промисловості.

Публікації: Опубліковано 20 наукових робот у спеціалізованих фахових виданнях та тезах конференцій.

Публікації

Участь у монографіях:

 1. Фрум О.Л. Метод виявлення кризи розвитку потенціалу організації на ранніх стадіях / Фрум О.Л. // Гіпотези розвитку трансформаційних форм суспільного виробництва: моногр. / В.Р. Кучеренко, Н.Й. Басюркина, С.В. Брикаліна та ін.: за ред. В.Р. Кучеренка, О.В. Захарченка, Н.В. Яблонської, 2011. – Ч.1. – С. 138-142. – (Наук.-економ. вид. «Трансформаційні форми суспільного виробництва в Україні»).

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Фрум О.Л. Методичний підхід до виявлення внутрішніх криз розвитку підприємства / О.Л. Фрум // Економіка харч. пром-сті, 2011. – №4(12). – С.16-20.
 2. Фрум О.Л. Метод диагностики кризисного состояния предприятия / О.Л. Фрум // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Економіка. – Вип. 5(4). – Том 19, 2011. – С. 230-235.
 3. Фрум О.Л. Применение математического аппарата теории трудности достижения цели для оценки уровня потенциала развития предприятий / О.Л. Фрум // Вопросы управления / Урал. ин-т управ. РАНХ и ГС при Президенте РФ. – 2014. – №1 (7). – С. 160-163.

Інша діяльність: Крім роботи на кафедрі займає посаду провідного бухгалтера бухгалтерської служби ОНАХТ.

Яблонська Наталя Валентинівна

Яблонська Наталя Валентинівна

к.е.н., доцент кафедри економіки промисловості

Яблонська Н.В.

Випускниця ОНАХТ за спеціальністю «Економіка підприємства».

З 2001 року працює на кафедрі економіки промисловості ОНАХТ.

У 2009 році було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук ВАК України зі спеціальності розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Має науковий ступінь Ph.D. (Doctor of Philosophy).

На кафедрі економіки промисловості відповідає за науково-дослідну роботу викладачів кафедри. Приймає активну участь у виконанні науково-дослідних держбюджетних робіт кафедри, в роботі студентських та викладацьких наукових конференцій.

Навчальні дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка підприємств галузі», «Потенціал та розвиток підприємства»

Коло наукових інтересів: Напрямки вирішення актуальних соціально-економічних проблем на макро-, мезо- і мікрорівні.

Публікації: Має 40 публікацій, з них 32 – наукового та 8 –навчально-методичного характеру.

Участь у монографіях:

 1. Соціально-економічні пріоритети регіону. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2010.
 2. Трансформаційні форми суспільного виробництва в Україні. – Одеса: КП ОМД,  2011.
 3. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу. – Донецк: Юго-Восток, Том 2. – 2011.

Інша діяльність: Приймала участь в якості експерта при розробці стратегії економічного розвитку м. Одеси спільно з Агентством США по міжнародному розвитку (USAID), а також стратегії економічного розвитку Одеського субрегіону.

Учбово-допоміжний персонал

Золотухіна Світлана Анатоліївна

Золотухіна Світлана Анатоліївна

Завідувач лабораторією кафедри економіки промисловості

Золотухіна С.А.

Закінчила у 1979 році ОНАХТ за спеціальністю «автоматизація та приладобудування».

Працює в ОНАХТ з 2010 року й по теперішній час.

Татарік Ельвіра Петрівна

Татарік Ельвіра Петрівна

Інженер II категорії, асистент кафедри економіки промисловості

Татарік Е.П.

Закінчила у 2006 році Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Економіка підприємства».

Працює в ОНАХТ з 2006 року й по теперішній час.

Коло наукових інтересів: Методичні підходи до оцінки бізнесу в Україні, стан підприємницьких структур в країні.

Аспіранти кафедри

Петкова Діна Федорівна

Петкова Діна Федорівна

аспірант кафедри економіки промисловості

Петкова Д.Ф.

В 2016 році отримала диплом бакалавра на кафедрі економіки промисловості.

В 2018 році отримала диплом магістра на кафедрі економіки промисловості.

Також у 2018 році вступила до аспірантури ОНАХТ на спец. 051 Економіка із темою дисертаційної роботи «Організаційно-економічне забезпечення управління фінансовими ризиками підприємств в умовах невизначеності економічної ситуації».

З 2019 року працює асистентом кафедри економіки промисловості ОНАХТ.

Коло наукових інтересів: Аналіз та управління фінансовими ризиками на підприємствах. Оцінка їх впливу на діяльність суб’єктів господарювання.

Публікації: Опубліковано 6 наукових статей у спеціалізованих фахових виданнях та тезах конференцій.

Інша діяльність: З 2016 по 2018 рік працювала бухгалтером в Департаменті освіти та науки Одеської міської ради.

Орієнтовний термін захисту дисертаційної роботи 2022 рік.

Петков Олександр Іванович

Петков Олександр Іванович

аспірант кафедри економіки промисловості

В 2016 році отримав диплом бакалавра з відзнакою на кафедрі економіки промисловості.

В 2018 році отримав диплом магістра з відзнакою на кафедрі економіки промисловості.

Також у 2018 році вступив до аспірантури ОНАХТ на спец. 051 Економіка із темою дисертаційної роботи «Науково-методичні засади оцінювання економічної ефективності підприємств харчової промисловості».

Коло наукових інтересів: Оцінка ефективності діяльності підприємств харчової галузі. Вплив макроекономічних факторів на діяльність підприємств.

Публікації: Опубліковано 5 наукових статей у спеціалізованих фахових виданнях та тезах конференцій.

Орієнтовний термін захисту дисертаційної роботи 2022 рік.

Федорова Тетяна Сергіївна

Федорова Тетяна Сергіївна

аспірант кафедри економіки промисловості

В 2017 році отримала диплом бакалавра на кафедрі економіки промисловості.

В 2018 році отримала диплом магістра на кафедрі економіки промисловості.

В 2019 році вступила до аспірантури ОНАХТ на спец. 051 Економіка із темою дисертаційної роботи «Формування оптимальної структури капіталу підприємств агропродовольчої галузі».

Коло наукових інтересів: Теоретико-методичні аспекти та особливості формування оптимальної структури капіталу підприємств агропродовольчої галузі.

Публікації: Опубліковано 4 наукових статей у спеціалізованих фахових виданнях та тезах конференцій.

Орієнтовний термін захисту дисертаційної роботи 2022 рік.

Мініна Вікторія Олександрівна

Мініна Вікторія Олександрівна

аспірант кафедри економіки промисловості

В 2017 році отримала диплом бакалавра на кафедрі економіки промисловості.

В 2018 році отримала диплом магістра на кафедрі економіки промисловості.

В 2019 році вступила до аспірантури ОНАХТ на спец. 051 Економіка із темою дисертаційної роботи «Розвиток малого та середнього підприємництва в умовах формування інклюзивної економіки».

Коло наукових інтересів: Проблеми та перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні.

Публікації: Опубліковано 4 наукових статей у спеціалізованих фахових виданнях та тезах конференцій.

Орієнтовний термін захисту дисертаційної роботи 2022 рік.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>